Gebyr og betaling

Betalingsinformasjon

Oslo byfogdembetes bankkonto: 6345.05.09304. Alle betalinger merkes med 1B10 samt fullstendig saksnummer, eventuelt navn på partene.

Vår fakturaadresse er Oslo byfogdembete 1B10, 1460ERSJ, Fakturamottak DFØ, Pb. 4716, 7468 Trondheim.

Ved betaling fra utlandet:

Nordea Bank Norge ASA, N-0107 Oslo, Norway
International Bank Account Number/IBAN: NO8963450509304
Bank Identifier Code/SWIFT: NDEANOKK


Grunnsatsen for ett rettsgebyr (1R) er for saker innkommet fra og med 01.01.2018 kr 1 130.

 
Gebyr i saker knyttet til arv/skifte

  • Offentlig skifte ved bobestyrer (i tillegg kommer bobestyrers salær), 9 x rettsgebyr, kr 10 170
  • Før eventuelt skifte åpnes - sikkerhet for omkostninger (inkludert rettsgebyr), kr 45 000
  • Utferdigelse av proklama før offentlig skifte, 4 x rettsgebyr, kr 4 520
  • Forberedende rettsmøte i dødsbo, 2 x rettsgebyr, kr 2 260
  • Oppbevaring av testament, 0,8 x rettsgebyr, kr 904. Vi gjør oppmerksom på at gebyret er knyttet opp til det enkelte dokument. Dette betyr at det ved oppbevaring av tilleggstestament, endringer, eller bytte at testament, påløper nytt gebyr på kr 904


Skilsmisse/separasjon

  • Forberedende rettsmøte, kr 2 260
  • Offentlig skifte, kr 28 250
  • Gebyret halveres dersom boet tilbakeleveres partene, kr 14 125


Anke

  • Anke over dom, 24 x rettsgebyr, kr 27 120
  • Anke over kjennelse, 6 x rettsgebyr, kr 6 780