Gebyr og betaling

Betalingsinformasjon

Oslo byfogdembetes bankkonto: 6345.05.09304. Alle betalinger merkes med 1B10 samt fullstendig saksnummer, eventuelt navn på partene.

Vår fakturaadresse er Oslo byfogdembete 1B10, 1460ERSJ, Fakturamottak DFØ, Pb. 4716, 7468 Trondheim. 

Ved betaling fra utlandet:

Nordea Bank Norge ASA, N-0107 Oslo, Norway
International Bank Account Number/IBAN: NO8963450509304
Bank Identifier Code/SWIFT: NDEANOKK

Grunnsatsen for ett rettsgebyr (1R) er for saker innkommet fra og med 01.01.2018 kr 1 130.

Konkurs

 • Ved konkursbegjæring - sikkerhet for omkostninger, kr 56 500
 • Konkursbegjæringen trekkes tilbake, avvises mv., kr 3 390
 • Konkursbo som avsluttes med utlodning, kr 28 250
 • Konkursbo som innstilles eller tilbakeleveres skyldneren, kr 14 125
 • Ved begjæring om gjeldsforhandling i konkurs må det innbetales et fastsatt beløp til retten. Dette skal ved siden av rettsgebyret dekke salæret til gjeldsnemdens medlemmer. Hvis en gjeldsforhandling går over i konkurs, betales istedet gebyr som for et konkursbo. Rettens gebyr ved en gjennomført gjeldsforhandling er per 01.01.2018 kr 5 650

 
Dødsfall/arv

 • Offentlig skifte ved bobestyrer (i tillegg kommer bobestyrers salær),
  kr 10 170
 • Før eventuelt skifte åpnes - sikkerhet for omkostninger (inkludert rettsgebyr), kr 45 000
 • Utferdigelse av proklama før offentlig skifte, kr 4 520
 • Forberedende rettsmøte i dødsbo, kr 2 260
 • Oppbevaring av testament i domstolen, kr 904. Vi gjør oppmerksom på at gebyrplikten er knyttet opp til det enkelte dokument. Dette betyr at det ved oppbevaring av tilleggstestament, endringer i eller bytte av testament, påløper et nytt gebyr på kr 904 

Skilsmisse/separasjon

 • Forberedende rettsmøte, kr 2 260
 • Offentlig skifte, kr 28 250
 • Gebyret halveres dersom boet tilbakeleveres partene, kr 14 125


Tvangssalg, fravikelse og annen tvangsfullbyrdelse

 • Begjæring om tvangsfullbyrdelse, kr 2 373
 • Begjæring om fullbyrdelse av utenlandsk tvangsgrunnlag, kr 1 921
 • Besluttet tvangssalg av fast eiendom/andel i borettslag/adkomstdokumenter i aksjeleilighet, kr 12 543
 • Besluttet tvangsbruk av fast eiendom, kr 12 543
 • Besluttet tvangsoppløsning av sameie, kr 12 543
 • Tvangsfravikelse i tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14, gebyrfritt
 • Begjæring om fravikelse/utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven          § 13-2, 3. ledd, bokstav d og e, kr 2 373


Midlertidig sikring og midlertidige avgjørelser

 • Begjæring om midlertidig sikring (arrest og midlertidig forføyning), 
  kr 2 825
 • Begjæring om endring, opphevelse, forlengelse av midlertidig sikring, gebyrfritt
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 92 (om rett til bidrag), gebyrfritt
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 92 (ikke om rett til bidrag), kr 2 825
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 91, kr 2 825


Gjeldsordning

 • Begjæring om åpning av gjeldsforhandlinger, gebyrfritt
 • Begjæring om tvungen gjeldsordning; gebyrfritt
 • Begjæring om endring eller opphevelse av gjeldsordning, gebyrfritt


Klage over namsmannens avgjørelser

 • Kr 1 130


Anke

 • Anke over dom, kr 27 120
 • Anke over kjennelse, kr 6 780

Notarialbekreftelser

 • Per notarialbekreftelse, kr 282

Annet

 • Stevning, kr 5 650