Gebyr og betaling

Betalingsinformasjon

Oslo byfogdembetes bankkonto: 6345.05.09304. Alle betalinger merkes med 1B10 samt fullstendig saksnummer, eventuelt navn på partene.

Vår fakturaadresse er Oslo byfogdembete 1B10, 1460ERSJ, Fakturamottak DFØ, Pb. 4716, 7468 Trondheim.

Ved betaling fra utlandet:

Nordea Bank Norge ASA, N-0107 Oslo, Norway
International Bank Account Number/IBAN: NO8963450509304
Bank Identifier Code/SWIFT: NDEANOKK


Grunnsatsen for ett rettsgebyr (1R) er for saker innkommet fra og med 01.01.2018 kr 1 130.

Gebyr i gjeldsordningssaker

  • Begjæring om åpning av gjeldsforhandlinger, gebyrfritt
  • Begjæring om tvungen gjeldsordning; gebyrfritt
  • Begjæring om endring eller opphevelse av gjeldsordning, gebyrfritt

Anke

  • Anke over dom, 24 x rettsgebyr, kr 27 120
  • Anke over kjennelse, 6 x rettsgebyr, kr 6 780