Meny

En gjeldsordning skal gi personer med alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over sin økonomi. For at en gjeldsordning skal komme i stand må man søke om gjeldsforhandlinger.

Gjeldsordningen er en avtale mellom skyldner og kreditorer, eller en gjeldsordning stadfestet av retten, som går over en viss periode. Denne resulterer i at gjeld, som ikke er sikret ved pant i bolig eller bil, normalt faller bort ved utløpet av gjeldsordningen. Gjeldsordningsloven skal sikre at skyldneren innfrir sine forpliktelser så langt som mulig, samt at det skjer en ordnet fordeling av midlene mellom fordringshaverne.

I gjeldsordningsperioden må skyldner avsette den del av nettoinntekten (inntekt etter skatt) som overstiger de utgifter skyldneren har til å bo og forsørge seg selv og sin familie. Skyldneren må leve sparsommelig i de årene gjeldsordningen varer. Det gjenværende beløpet skal fordeles på kreditorene. Det mest vanlige er at gjeldsordningsperioden varer i fem år, og at skyldner får slettet all gjeld etter dette.

Søknad om gjeldsordning sendes Namsfogden i Oslo på fastsatt skjema sammen med nødvendig dokumentasjon.    

Dersom det er åpenbart at vilkårene for gjeldsordning er oppfylt, kan namsfogden åpne gjeldsforhandlinger. I de tilfeller hvor namsfogden er i tvil om vilkårene er oppfylt, tar retten stilling til åpning av gjeldsforhandlinger. Etter åpning av gjeldsforhandlinger, hjelper namsfogden skyldneren med å utarbeide forslag til frivillig gjeldsordning. Kommer det protester fra kreditorene, kan skyldneren innen en frist på fire måneder fra åpning av gjeldsforhandlingene be om tvungen gjeldsordning. Begjæring om tvungen gjeldsordning behandles av retten.

Siden ble sist oppdatert: 03.08.2017, kl. 08.39