Meny

Det er frivillig å søke om gjeldsordning. En søknad om gjeldsordning kan tilbakekalles på et hvert stadium av saken helt til gjeldsordning er etablert. Når namsfogden pålegger søkeren å selge et formuesgode for å kunne få gjeldsordning, kan søkeren velge å trekke søknaden.

Inntekt

Du kan beholde så mye av din inntekt at den dekker det som trengs til rimelig underhold av deg og personer du har lovbestemt forsørgelsesplikt for, eller lever i ekteskapslignende forhold med. I dette ligger en klar begrensning ved at du ikke kan forvente å få satt av inntekt til utgifter som ikke er absolutt nødvendige. Alt av inntekt som overstiger det nødvendigste av utgifter skal gå til kreditorene. Namsfogden i Oslo benytter standardsatser for dekning av utgifter til livsopphold (mat, klær, strøm, telefon, transport osv.). Satsene brukes som et utgangspunkt i en vurdering som skjer i hver enkelt sak. Du kan f.eks. på grunn av sykdom ha store utgifter til legebehandling og medisiner. Da kan det være grunn til å la deg få beholde mer av din inntekt for å dekke disse utgiftene.

Bolig

Eier du bolig har du plikt til å selge denne før du får gjeldsordning, dersom et salg vil gi kreditorene best dekning og boligen overstiger din og din families rimelige behov for bolig. Begge vilkårene må være oppfylt før namsfogden kan pålegge salg av boligen. Namsfogden sørger for at boligen blir taksert. Boligen til en som søker om gjeldsordning vil nesten alltid være pantsatt. Kreditorene som har pant i boligen har en særstilling, og deres krav blir behandlet som et prioritert krav. Hvis din bolig er pantsatt må du under hele gjeldsordningsperioden betale rente av pantegjelden.

Eksempel

Boligen er taksert til kr 500 000,-. Renten er på 5 %. Du skal "rentebetjene" gjeld med pantesikkerhet innenfor boligens omsetningsverdi med tillegg av 10 %.
500 000,- + 10 % = 550 000,-. 5 % rente av 550 000,- utgjør kr 27 500,-. Dette blir den årlige renteutgiften du skal betale i hele gjeldordningsperioden.
Når gjeldsordningen er ferdig, vil kreditoren fremdeles ha pantesikkerhet i boligen. Dersom du etter endt gjeldsordning ikke klarer å betjene restlånet på boligen, vil kreditoren kunne begjære tvangssalg av boligen.
Klarer du ikke å rentebetjene boliglånet, må du i verste fall selge boligen for å kunne få gjeldsordning. Misligholdes rentebetjeningen under gjeldsordningsperioden, kan kreditoren når som helst begjære boligen tvangssolgt.

Bil

Du kan få beholde bil dersom du eller noen i familien trenger denne i arbeid, utdanning eller av andre velferdsmessige grunner eller på grunn av sykdom. Bilens verdi kan som hovedregel ikke overstige en verdi som tilsvarer folketrygdens grunnbeløp.

Siden ble sist oppdatert: 16.08.2017, kl. 15.46