Meny

Det er kun privatpersoner som kan søke om gjeldsordning. Personer som er selvstendig næringsdrivende kan i utgangspunktet ikke oppnå gjeldsordning etter denne loven. Det er imidlertid to viktige unntak fra denne bestemmelsen:

  • Dersom du har gjeld knyttet til næringsvirksomhet kan du søke om gjeldsordning så fremt næringsvirksomheten er opphørt og det ikke foreligger uavklarte forhold rundt næringsvirksomheten som kan vanskeliggjøre en gjennomføring av en gjeldsforhandling

  • Er du næringsdrivende kan du søke om gjeldsordning så fremt den gjeld som er knyttet til næringsvirksomheten utgjør en ubetydelig del i forhold til den øvrige gjeldsmengde du har

Dersom du ellers oppfyller vilkårene i loven kan du få gjeldsordning, uavhengig om du mottar lønnsinntekt, trygd eller sosialhjelp. Det er ikke et vilkår for å oppnå gjeldsordning at du har midler til å betjene kreditorene under gjeldsordningsperioden.

Siden ble sist oppdatert: 04.08.2017, kl. 10.05