Meny

Søknadsfasen

For å søke gjeldsordning må du benytte deg av et eget søknadsskjema som du finner på Politiets nettsider. Du kan sende søknaden per post eller møte personlig hos namsfogden.

Du bør møte opp personlig ved innlevering av søknaden, slik at du umiddelbart får informasjon om videre saksgang. Ved behov vil namsfogden også veilede deg og hjelpe med utfylling av søknadsskjemaet.

Det er svært viktig at den dokumentasjon som kreves for at saken kan behandles, er lagt ved søknaden. Dersom det mangler opplysninger eller nødvendig dokumentasjon, vil du få frist til å komme med dette.

Namsfogden vil innkalle deg til møte eller avlegge deg et hjemmebesøk i den grad det er nødvendig.

Dersom du har eiendeler som f.eks. bolig eller bil, og du ønsker å beholde eiendelene under gjeldsordningen, skal namsfogden sørge for å taksere eiendelene.

Når søknaden er tilstrekkelig opplyst og eventuelle eiendeler er verdsatt, sender namsfogden saken over til Oslo byfogdembete, som avgjør om det skal åpnes gjeldsforhandling. Dersom det er åpenbart at vilkårene for åpning av gjeldsforhandlinger er til stede, kan namsfogden selv foreta åpningen.

Gjeldsforhandlingsperioden

Før du kan oppnå gjeldsordning må du først forhandle med kreditorene dine. Denne perioden kalles gjeldsforhandlingsperioden, og varer normalt fire måneder. Du har mulighet til å be om å få perioden utvidet med inntil en måned dersom det er grunn til å anta at frivillig gjeldsordning vil komme i stand. Namsfogden vil etter åpning av gjeldsforhandlinger hjelpe deg i å forhandle med kreditorene.

Åpnede gjeldsforhandlinger tinglyses i løsøreregisteret og kunngjøres i Norsk Lysingsblad. I kunngjøringen oppfordres alle som har fordringer mot deg om å melde sitt krav til namsfogden innen tre uker etter kunngjøringen.

De kreditorene du har opplyst om i søknaden, vil få tilsendt en kopi av beslutningen om åpning av gjeldsforhandling. Kreditorene vil samtidig bli oppfordret til å melde oppdaterte krav til namsfogden innen fristen kunngjort i Norsk Lysingsblad. Når denne fristen er utløpt og alle kreditorene har meldt sine krav, vil namsfogden innkalle deg til et møte for å utarbeide et forslag til avtale mellom deg og dine kreditorer. De kreditorer som du ikke opplyser om, og som selv ikke melder seg, vil i utgangspunktet ikke bli omfattet av gjeldsordningen. Det er derfor svært viktig at du er oppmerksom på at alle kreditorer er med. Det åpnes imidlertid for at uteglemte krav kan tas inn i gjeldsordningen, dersom du ikke forsettelig eller på grovt uaktsom måte har unnlatt å opplyse om fordringen.

Siden ble sist oppdatert: 03.10.2017, kl. 14.45