Meny

Loven forutsetter at visse vilkår må være tilstede for at du skal få innvilget gjeldsordning:

  • Du må være varig ute av stand til å betjene gjelden din. Dette innebærer at namsfogden vurderer den økonomiske situasjonen din i dag og i overskuelig fremtid. Dersom du har eiendeler/formuesgoder som kan selges, og som i verdi overstiger gjelden, er du ikke varig ute av stand til å betale dine kreditorer. Ut fra rettspraksis vil et perspektiv på 10-15 år være veiledende på hvorvidt du er varig betalingsudyktig.

  • Gjeldsordningen må ikke virke støtende for andre skyldnere eller samfunnet forøvrig. Det er mange som sliter med stor gjeldsmengde og som strekker seg langt for å kunne betale sine kreditorer. Det ville gå utover den alminnelige betalingsmoral i samfunnet dersom alle med betalingsvansker kunne oppnå gjeldsordning etter loven. Ved en vurdering av hva som vil virke støtende skal det blant annet legges vekt på om gjelden stammer fra straffbare forhold eller skatteunndragelse og om gjelden nylig er opptatt.

  • Du må selv ha forsøkt å komme til en ordning med dine kreditorer. Du må kunne dokumentere eller redegjøre for i søknaden din, hva du har gjort i ditt forsøk på å få kreditorene med på en såkalt utenrettslig ordning. Dersom en eller flere av kreditorene ikke vil gå med på en løsning, kan du sende søknad om gjeldsordning til namsfogden. For å få hjelp til forhandlinger i denne perioden kan du henvende deg til sosialkontoret eller til et kommunalt gjeldsrådgivningskontor.

Siden ble sist oppdatert: 16.08.2017, kl. 15.42