Gebyr og betaling

Betalingsinformasjon

Oslo byfogdembetes bankkonto: 6345.05.09304. Alle betalinger merkes med 1B10 samt fullstendig saksnummer, eventuelt navn på partene.

Vår fakturaadresse er Oslo byfogdembete 1B10, 1460ERSJ, Fakturamottak DFØ, Pb. 4716, 7468 Trondheim.

Ved betaling fra utlandet:

Nordea Bank Norge ASA, N-0107 Oslo, Norway
International Bank Account Number/IBAN: NO8963450509304
Bank Identifier Code/SWIFT: NDEANOKK


Grunnsatsen for ett rettsgebyr (1R) er for saker innkommet fra og med 01.01.2018 kr 1 130.

Gebyr i konkurssaker

  • Ved konkursbegjæring - sikkerhet for omkostninger, kr 56 500
  • Konkursbegjæringen trekkes tilbake, avvises mv., 3 x rettsgebyr,
    kr 3 390
  • Konkursbo som avsluttes med utlodning, 25 x rettsgebyr, kr 28 250
  • Konkursbo som innstilles eller tilbakeleveres skyldneren, 12,5 x rettsgebyr, kr 14 125
  • Ved begjæring om gjeldsforhandling i konkurs må det innbetales et fastsatt beløp til retten. Dette skal ved siden av rettsgebyret dekke salæret til gjeldsnemdens medlemmer. Hvis en gjeldsforhandling går over i konkurs, betales istedet gebyr som for et konkursbo. Rettens gebyr ved en gjennomført gjeldsforhandling er per 01.01.2018 kr 5 650

Anke

  • Anke over dom, 24 x rettsgebyr, kr 27 120
  • Anke over kjennelse, 6 x rettsgebyr, kr 6 780