Regjeringen foreslår å fjerne arveavgiften fra 2014

I  Budsjettproposisjonen Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014) heter det blant annet:

"Det foreslås at det ikke skal svares arveavgift av gave som gis og arv som inntrer etter dødsfall som skjer etter 31. desember 2013. For gaver som gis og for arv som inntrer etter dødsfall som skjer før årsskiftet, skal det svares arveavgift etter reglene i arveavgiftsloven og etter gjeldende satser." og "Departementet mener at valg av skifteform for dødsfall som har inntruffet før 1. januar 2014, ikke bør få betydning for om arvingene faller innenfor gjeldende regelverk eller fritaket. Hensynet til likebehandling tilsier at arv etter alle dødsfall som har skjedd før arveavgiften fjernes ved årsskiftet, medfører avgiftsplikt."

Dette innebærer at arvingene vil være pliktig til å svare arveavgift etter gjeldende regler ved utlodning eller tilbakelevering av bo under offentlig skifte for dødsfall før 1. januar 2014, selv om utlodning eller tilbakelevering skjer i 2014.  Departementet foreslår at fribeløp og satser som følger av arveavgiftsvedtaket for budsjettåret 2013, videreføres for de arveavgiftsberegninger som skal gjennomføres i 2014.

Finansdepartementets pressemelding kan leses her.