Begjæring fra miljøvernorganisasjonen Neptun ikke tatt til følge

Miljøvernorganisasjonen Neptun fremsatte begjæring om midlertidig forføyning mot staten ved Kystverket og krevet utsettelse av prosjektarbeidet "Innseiling Oslo" som er en del av Nasjonal Transportplan.

Retten godtok at Neptun kunne opptre som part i en slik sak, og at organisasjonen kunne påberope slikt krav. Etter en nærmere vurdering av prosjektets skadevirkninger på naturen - da særlig i forhold til naturmangfoldloven - fant retten ut i fra en kryssende interesseavveining at kravet ikke kunne tas til følge. Nytteverdien for naturen ved en kortvarig utsettelse av prosjektet var beskjeden, satt opp mot de betydelige ulemper som utsettelsen ville skape for samfunnet.     

Kjennelsen kan leses her.