Ikke tvangssalg av Airbnb-leilighet

Oslo byfogdembete avsa den 3. juli 2016 dom i sak der et sameie hadde begjært tvangssalg av en eierseksjon som følge av seksjonseiers utleievirksomhet gjennom utleieportalen Airbnb. Retten konkluderte med at  utleievirksomheten ikke utgjorde en så stor ulempe for de øvrige sameierne at det kunne konstateres vesentlig mislighold etter eierseksjonsloven § 19 annet ledd.

Retten fant videre at sameiet ikke hadde gjort forsøk på finne frem til et akseptabelt nivå på utleievirksomheten før salgspålegg ble gitt, og fant det således unødvendig å konkludere i spørsmålet om utleievirksomheten stred mot sameiets boligformål, jf. eierseksjonsloven § 19 tredje ledd.

Dommen kan leses her.