Oslo byfogdembete avslår begjæring om midlertidig forføyning for å stanse uttransportering av 3 syriske asylsøkere til Russland

Utlendingsdirektoratet, UDI, nektet å behandle asylsøknadene for de 3 syrerne etter den nye hurtigbehandlingsregelen i utlendingsloven § 32, og påla syrerne å returnere til Russland.

De 3 asylsøkerne hadde kommet med fly fra Damaskus til Russland på besøksvisum. De hadde oppholdt seg i Russland i 4 dager før de reiste inn i Norge ved Storskog grensestasjon i Finnmark.

Retten fant at syrerne hadde hatt lovlig opphold i Russland, hvor de ikke var forfulgt. Det var ikke fare for at syrerne ville bli forfulgt eller utsatt for umenneskelig behandling i Russland. Det var heller ikke fare for at Russland faktisk ville returnere asylsøkerne til Syria. Vilkårene i utlendingsloven § 32 for ikke å realitetsbehandle asyslsøknadene var oppfylt. UDIs vedtak var gyldig. Begjæringen om midlertidig forføyning ble ikke tatt til følge.

Kjennelsen kan leses her.