Oslo byfogdembetes saksstatistikk per 3. kvartal 2016

Oslo byfogdembete hadde per 3. kvartal en liten saksøkning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Nedgangen som ble registrert i 2015, ser ut til å ha stoppet opp. Det er til dels store forskjeller mellom saksområdene, fra klar økning av tvistesaker, konkurs- og gjeldsordningssaker, til klar nedgang i tvangssalgs­saker og skiftesaker. Innkomne rettssaker økte totalt sett med 2 % og forvaltningssaker med 3 %.

Rettssaker

Tvistesaker – midlertidig forføyning og arrest

Tvistesakene, som økte vesentlig i 2014 og sank nesten tilsvarende i 2015, har så langt i år økt med 23 %. Totalt har vi mottatt 391 saker. Den største og viktigste av disse saksgruppene, midlertidig forføyning, har økt med 21 %.

­­­­­­­­­­­­­­­Konkurs

Domstolen har mottatt 1340 konkursbegjæringer, som er 6 % fler enn i tilsvarende periode i fjor. Nedgangen vi så i 2015 ser ut til å ha snudd. Selv om antallet konkursbegjæringer har økt, har antall åpnede konkursboer holdt seg stabilt. Det ble åpnet konkurs i underkant av halv­parten (45 %) av konkurssakene som ble mottatt (608 av 1340).

Tvangsavvikling og tvangsoppløsning av aksjeselskaper

Antall saker om tvangsoppløsning på grunn av manglende årsregnskap, styreleder, styremed­lemmer, daglig leder eller revisor fortsetter å stige, så langt i år med 9 % (562 saker).

Tvangssalg

Frem til 2012 var det en jevn økning i antall begjæringer om tvangssalg. Deretter flatet kurven ut og viste fra 2014 en synkende tendens. Per 3. kvartal 2016 har vi mottatt 1 671 begjæringer, en nedgang på 8 % sammenlignet med samme periode 2015. Det ble begjært tvangssalg av 944 borettsandeler, en nedgang på 15 %. Antall begjæringer om tvangssalg av fast eiendom viste en økning på 2 %. Til sammen er det gjennomført 79 tvangssalg per 3. kvartal mot 92 i samme periode 2015.

Øvrige tvangssaker

Etter en betydelig nedgang i 2014, steg den igjen i 2015 på dette saksområdet. I år ser vi tendens til fortsatt økning, men noe lavere enn i fjor. Per 3. kvartal var det kommet inn 267 saker, som er 3 % fler enn i tilsvarende periode i 2015. I "Øvrige tvangssaker" inngår bl.a. klager og fravikelser.

Gjeldsordning

I 2014 mottok domstolen et rekordhøyt antall begjæringer om gjeldsordning, 270 saker. Året etter mottok vi noen færre, men nå er vi igjen tilbake på 2014-nivået etter en økning på 18 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Dødsboskifter

Begjæringer om offentlig skifte av dødsbo har vært svakt avtagende noen år. Så langt i år har vi mottatt 107, som er samme nivå som i 2014, men 10 % lavere enn samme periode i 2015.

Forvaltningssaker

Forvaltningssakene viser en svak økning i forhold til situasjonen per 3. kvartal 2015. Antall notarialbekreftelser har økt med 5 %, mens antall anmeldte dødsfall og mottatte testamenter til oppbevaring begge sank med 5 % til henholdsvis 3 038 og 1 600. Det ble viet 1 204 par, 3 % fler enn i tilsvarende periode i fjor (1 168).   

Les saksstatistikk her.

Se grafer her.