Saksstatistikk første halvår 2016

I 1. halvår 2016 var saksavvikling og alminnelig drift det helt sentrale i domstolens virksomhet, og det ble brukt noe mindre tid på utviklingsarbeid enn vanlig. Den pågående tilsettingsstoppen i domstolene har påvirket arbeidssituasjonen og saksavviklingen.

Oslo byfogdembete hadde 1. halvår en liten saksøkning. Det ser ut til at den nedgangen som ble registrert i 2015 etter en rekke år med saksvekst, har stoppet opp. Det er til dels store forskjeller mellom saksområdene, fra klar økning av tvistesaker samt konkurs- og gjeldsordningssaker, til klar nedgang i tvangssalgssaker, øvrige tvangssaker og skiftesaker.  Innkomne rettssaker økte totalt sett med 2 % og forvaltningssaker med 1 %.

Nedenfor kommenteres kort utviklingen for de sentrale sakstypene:

Rettssaker

Tvistesaker – midlertidig forføyning og arrest 

Tvistesakene, som økte vesentlig i 2014 og sank nesten tilsvarende i 2015, har så langt i år økt med 12 %. Totalt mottok vi 262 saker. Den største og viktigste av disse saksgruppene, midlertidig forføyning, økte med 7 %.

­­­­­­­­­­­­­­­Konkurs

Antall innkomne konkursbegjæringer var på 944. Antallet økte i 2. kvartal og lå pr. 30. juni 9 % over tilsvarende periode i fjor. Nedgangen vi så i 2015 ser ut til å ha snudd. Selv om antallet konkursbegjæringer har økt, har ikke antall åpnede konkursboer endret seg. Det ble åpnet konkurs i underkant av halvparten (46 %) av konkurssakene som ble mottatt (437).

Tvangsavvikling og tvangsoppløsning av aksjeselskaper

Antall saker om tvangsoppløsning på grunn av manglende årsregnskap, styreleder, styremedlemmer, daglig leder eller revisor fortsatte å stige, med 8 % (526 saker) i 1. halvår mot 20 % i samme periode i fjor.

Tvangssalg

Frem til 2012 var det en jevn økning i antall begjæringer om tvangssalg. Deretter flatet kurven ut og viste fra 2014 en synkende tendens. Vi mottok 1. halvår 2016 i alt 1 202 begjæringer, en nedgang på 6 % sammenlignet med 1. halvår 2015. Det ble begjært tvangssalg av 683 borettsandeler, en nedgang på 12 % sammenlignet med samme periode i 2015. Antall begjæringer om tvangssalg av fast eiendom viste en økning på 3 %.

Andelen gjennomførte tvangssalg av antall begjæringer har holdt seg relativt stabil og var for 1. halvår 6 %. Det ble gjennomført 68 tvangssalg.

Øvrige tvangssaker

Etter en nedgang i 2014 ble det i 2015 registrert en betydelig økning på dette saksområdet. I år er tendensen igjen nedgang. Pr. 1. halvår var det kommet inn 172 saker, som er 13 % færre enn i tilsvarende periode i fjor. I "Øvrige tvangssaker" inngår bl.a. klager og fravikelser.

Gjeldsordning

I 2014 mottok domstolen et rekordhøyt antall begjæringer om gjeldsordning, 270 saker. Året etter mottok vi noen færre, men pr. 1. halvår i år er vi på god vei mot 2014-nivået etter en økning på 14 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Dødsboskifter

Begjæringer om offentlig skifte av dødsbo har vært svakt avtagende i en del år. 2015 var et unntak med 25 % økning. Så langt i år har vi mottatt 74 saker, og det ser det ut til at den synkende trenden fra tidligere år vil bli videreført.

Forvaltningssaker

Forvaltningssakene viser knapt noen endring i forhold til 1. halvår 2015. Antall notarialbekreftelser økte med 3 %, mens antall anmeldte dødsfall og mottatte testamenter til oppbevaring sank med henholdsvis 5 og 7 % til 2 109 og til 1 185. Det ble viet 727 par, omtrent samme antall som i tilsvarende periode i fjor (724).  


Les saksstatistikken her.

Se grafer her.