Saksstatistikk pr. 1. kvartal 2016

I 2015 hadde Oslo byfogdembete en høy saksinngang, selv om det var en mindre nedgang fra 2014. Denne trenden har fortsatt i 2016.

Vi har ingen forklaring på nedgangen, som gjelder de fleste saksfelt. Slik den økonomiske situasjonen er i samfunnet, kunne man snarere antatt at vi i 2016 ville se en økning særlig for konkurs, tvangssalg og gjeldsordning som påvirkes av konjunkturene.

For et nærmere bilde av utviklingen de seneste årene viser vi til årsstatistikken for 2015, som du finner her: Årsmelding 2015 - Oslo byfogdembete.

Nedenfor kommenterer vi kort utviklingen i første kvartal 2016 for de viktigste sakstypene.

Tvistesaker – midlertidig sikring

Den klart største andelen av disse sakene er midlertidig forføyning. I tillegg kommer arrest og øvrige tvistesaker. Antall begjæringer om midlertidig forføyning økte mye i 2014, sank en del i fjor, og flatet ut nå i 1. kvartal.

Konkurs

Antall konkursbegjæringer var 6 % lavere i 1. kvartal i år enn i tilsvarende periode i 2015.

Tvangssalg

Omfatter i all hovedsak fast eiendom og borettsandeler. Det var totalt sett en nedgang i antall begjæringer på 15 % sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Nedgangen refererte seg til borettsandeler (25 %). For fast eiendom var det en oppgang på 4 %.

Gjeldsordning

I 1. kvartal var det like mange som fremsatte begjæring om gjeldsordning som i 1. kvartal forrige år, i alt 74 personer. 

Dødsboskifter

Vi har mottatt relativt få begjæringer om offentlig skifte, 34 mot 42 i 1. kvartal 2015.

Forvaltningssaker

Notarialbekreftelser som har det største saksvolumet, ligger stabilt (+ 1 %). For forvaltningssakene totalt var sakinngangen 5 % lavere enn 1. kvartal i fjor. Spesielt sank antall gjennomførte vigsler (257 par), men bare tilbake til "normalnivå" etter en stor økning i tilsvarende periode i fjor. Antall dødsfall lå litt over antallet for 2014.

Les saksstatistikken her.


Se grafer pr. 1. kvartal 2008 – 2016 her.