Skattemyndighetene gitt adgang til innsyn i advokatkorrespondanse med skattyter

Oslo byfogdembete avsa den 30. mai 2016 kjennelse om midlertidig forføyning i anledning skattemyndighetenes håndtering av konfidensiell advokatkorrespondanse mellom skattyter  og advokat. Korrespondansen kunne inneholde taushetsbelagt informasjon. Tross taushetspliktproblematikken, kom retten til at skattemyndighetene måtte ha adgang til å foreta innledende gjennomsyn av korrespondansen for å avklare om materialet helt eller delvis var undergitt taushetsplikt. Skattyter ble derved ikke hørt med sitt krav om at advokatkorrespondansen skulle skjermes fra skattemyndighetene etter bestemmelser i EMK artikkel 8 med mer.  

Kjennelsen kan leses her.