Begjæring om midlertidig forføyning vedrørende stemmerett til aksjer avvist av retten

Saken gjelder spørsmål om stemmerett til aksjer i selskapet som eier majoriteten av aksjene i Bertel O. Steen AS. Som betingelse i et testament var det fastsatt at avdødes ektefelle skulle arve de aktuelle aksjene, mens avdødes bror skulle få stemme for aksjene så lenge han lever. Avdødes bror begjærte midlertidig forføyning for å få kontroll med de aktuelle aksjene. Retten konkluderte med at det ikke er adgang til å dele aksjeeierbeføyelsene på denne måten, og at betingelsen er i strid med aksjeloven § 2-5, slik at betingelsen i testamentet måtte settes til side. Begjæringen om midlertidig forføyning ble derfor ikke tatt til følge.

Kjennelsen i saken kan leses her.