Redusert budsjett for domstolene

Forslaget til statsbudsjett innebærer et kutt i rammen for domstolene med til sammen 15,8 millioner sammenlignet med 2012. Dette kan bety stillingsstopp, men også gå ut over IKT og kompetanseutvikling, mener DA-direktør Tor Langbach.

Etter budsjettstyrkinger i 2010 og 2011 ble rammen for 2012 redusert med 7,5 millioner kroner. Nå reduseres den med ytterligere 15,8 millioner kroner.

-          Domstolene har fått mer å gjøre så vi ser ingen grunn til at budsjettrammen skal gå ned. Vi har betydelig flere saker til behandling nå enn tidligere og sakene har i hvert fall ikke blitt mindre kompliserte. Derfor blir det feil at vi nå må redusere antallet stillinger, sier Tor Langbach, direktør i Domstoladministrasjonen som peker på at storparten av budsjettet er lønnsutgifter.

-          Nye vurderinger for behovet av bemanning i domstolene viser at det allerede nå er 50 stillinger for lite.  Isteden får vi nå et kutt i budsjettrammen som tilsvarer ca. 25 stillinger pluss de 15 stillinger som det er redusert med i 2012. Mye tyder på at et stillingsstopp er nødvendig for å klare nedskjæringene, sier Langbach.

-          Behovet for å modernisere domstolens IKT-systemer er stort. Med dette budsjettet kan vi bli nødt til å utsette viktige sentrale satsinger.

-          Et annet poeng er at ny jordskiftelov enda en gang må utsettes fordi det ikke er satt av midler til et nødvendig nytt saksbehandlingssystem.

-          Budsjettet betyr også at jeg kommer til å foreslå et betydelig kutt i bevilgningene til kompetanseutvikling i domstolene.

-          Domstolene skal i følge forslaget ta inn nye gebyrer for vielser, notarialforretninger og oppbevaring og testamente som skal gi statskassa ca. 28 millioner kroner i året. Utgifter til kunngjøringer skal reduseres med 58 millioner kroner per år. På tross av disse bidragene til statsbudsjettet skal bevilgningene til driften av domstolene ned. Det er et paradoks, sier Langbach.

Forslaget til statsbudsjett medfører blant annet følgende for domstolene:

-          15,8 millioner kroner i lavere bevilgning til tingretter og lagmannsretter

-          Uforandret budsjett for Høyesterett, Jordskiftedomstoler og Domstoladministrasjonen.

-          Det vil bli innført gebyr på vielser (1000 kr), notarialforretninger (200 kr) og oppbevaring av testamente (500 kroner).

-          På bakgrunn av saksutviklingen i tingrettene og lagmannsrettene og de betydelige utfordringer domstolene står overfor, spesielt med fornyingsarbeid på IKT-området, blir det feil å redusere domstolenes budsjetter, sier Langbach.