Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31. august 2012

I forhold til 2011 viser statistikken per 31. august 2012 en oppgang på 7 % i antall mottatte saker, mens vi ligger 10 % høyere enn i 2010. Trenden med en økning i antall begjæringer om tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler fortsetter per 31. august. Det samme gjelder for tvistesaker. Trenden med en nedgang i antall begjæringer om konkurs holder seg. Øvrige tvangssaker og skiftesaker viser henholdsvis oppgang og nedgang, men dette tilskrives tilfeldige variasjoner.

Konkurs

Per 31. august 2012 kom det inn 791 konkursbegjæringer, noe som er en nedgang på 26 % i forhold til tilsvarende periode i 2011. Da mottok vi 1064 begjæringer. Det ble åpnet 368 konkursboer per 31. august 2012, mot 459 i samme periode i fjor. Dette er en nedgang på 20 %.

Tvangssalg

Per 31. august 2012 mottok Oslo byfogdembete 1925 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler mot 1482 begjæringer samme periode i 2011. Det utgjør en økning på 30 %.

Tvistesaker

Antall tvistesaker, inkludert begjæringer om midlertidig forføyning og arrest var 314 per 31. august 2012 mot 239 saker i tilsvarende periode i fjor. Det er en økning på 31 %.

Gjeldsordningssaker

Antall begjæringer om gjeldsordning viser en økning til 174 per 31. august 2012 fra 147 i tilsvarende periode i fjor. Dette er en økning på 18 %.

Skiftesaker

Både dødsboskifte og felleseieskifte er sakstyper hvor antall begjæringer holder seg stabilt over tid. Når skiftesakene viser en nedgang på 15 % per 31. august i forhold til samme periode i fjor tilskrives dette tilfeldige variasjoner.

Se statistikken her.