Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31. juli 2012

I forhold til 2011 viser statistikken per 31. juli 2012 en oppgang på 8 % i antall mottatte saker, mens vi ligger 10 % høyere enn i 2010. Trenden med en økning i antall begjæringer om tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler fortsetter per 31. juli med økende takt. Det samme gjelder for tvistesaker. Trenden med en nedgang i antall begjæringer om konkurs holder seg, men med lavere takt. Øvrige tvangssaker og skiftesaker viser henholdsvis oppgang og nedgang, men dette tilskrives tilfeldige variasjoner.

Konkurs

Per 31. juli 2012 kom det inn 649 konkursbegjæringer, noe som er en nedgang på 27 % i forhold til første halvår 2011. Da mottok vi 894 begjæringer.

Det ble åpnet 295 konkursboer per 31. juli 2012, mot 395 i samme periode i fjor. Dette er en nedgang på 25 %.

Tvangssalg

Per 31. juli 2012 mottok Oslo byfogdembete 1699 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler mot 1298 begjæringer samme periode i 2011. Det utgjør en økning på 31 %. Antall gjennomførte tvangssalg viser fortsatt en tydelig nedadgående trend, samtidig som antall begjæringer øker i styrke.

Tvistesaker

Antall tvistesaker, inkludert begjæringer om midlertidig forføyning og arrest, var 283 per 31. juli 2012 mot 199 saker i tilsvarende periode i fjor. Det er en økning på 42 %. Årsaken til den markerte økningen er sammensatt, og den skyldes antagelig mer enn tilfeldige variasjoner.

Gjeldsordningssaker

Antall begjæringer om gjeldsordning viser en økning til 150 per 31. juli 2012 fra 135 i tilsvarende periode i fjor. Dette er en økning på 9 %. Gjennom de tre siste årene har det vært en markert økning i antall begjæringer.

 

Se statistikken her.