Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31. mai 2012

Per 31. mai ligger antall mottatte saker på omtrent samme nivå som for tilsvarende periode i fjor. Brutt ned på den enkelte sakstype er hovedtrenden fortsatt en økning i  tvangssalgsaker og en nedgang i konkurssaker.

Konkurs
Antall konkursbegjæringer er 33 % lavere enn for samme periode i fjor. Per 31. mai 2012  mottok Oslo byfogdembete 500 begjæringer. For tilsvarende periode i fjor var tallet 742. Antall åpnede konkurser viser en nedgang på 30 % fra 956  per 31. mai 2011 til 662 for samme periode i år. Volumet på konkursbegjæringer er erfaringsmessig konjunkturavhengig og nedgangen i mottatte begjæringer fortsetter. Vi ser en tendens hvor antall konkursbegjæringer har gått ned for nå å ligge lavere enn før siste finanskrise.

Tvangsalg
Per 31. mai 2012 mottok Oslo byfogdembete 1215 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler. Dette er en økning på 26 % i forhold til tilsvarende periode i fjor. Antall gjennomførte tvangssalg var 71 mot 89 for samme periode i 2011. Erfaringsmessig er antall tvangssalgsaker konjunkturavhengig, men dette mønsteret er brutt da det fortsatt er en markert økning i antall begjæringer om tvangssalg.  Fra 2007 til 2011 var det også en markert økning i antall gjennomførte tvangssalg. Økningen flatet ut i 2011. Per 31. mai er det fortsatt en nedgang i antall gjennomførte tvangssalg i forhold til tilsvarende periode i fjor, og det samtidig som antall begjæringer har økt.

Gjeldsordning
Per 31. mai mottok Oslo byfogdembete 111 gjeldsordningssaker. Dette er en økning på       16 % i forhold til samme periode i fjor. Vi har sett en økning i antall saker de senere år. Økningen ser ut til å fortsette i 2012.

Øvrige saker
For øvrige sakstyper tilskrives endringer i saksmengden i hovedsak tilfeldige variasjoner.

Les statistikken her.