Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31.03.2012

     

Per 31. mars ligger antall mottatte saker på omtrent samme nivå som i tilsvarende periode i fjor. Brutt ned på den enkelte sakstype synes trenden å være en økning i tvangssalg og en nedgang i konkurssaker, mens gjeldsordningssakene har stabilisert seg på samme nivå som for tilsvarende periode i fjor. Endringer i øvrige sakstyper tilskrives tilfeldige variasjoner.

Konkurs

Antall konkursbegjæringer er 20 % lavere enn for samme periode i fjor. Antall åpnede konkurser viser en nedgang på 15 %. Volumet på konkursbegjæringer er erfaringsmessig konjunkturavhengig. Vi ser en tendens hvor antall konkursbegjæringer har gått ned for nå å ligge på samme nivå som vi hadde i årene før siste finanskrise.

Tvangssalg

Per 31. mars 2012 mottok Oslo byfogdembete 719 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler. Dette er en økning på 30 % i forhold til tilsvarende periode i fjor. Antall gjennomførte tvangssalg var 41 mot 67 for samme periode i 2011. Erfaringsmessig er antall tvangssalgsaker konjunkturavhengig, men dette mønsteret er brutt da det fortsatt er en markert økning i antall begjæringer om tvangssalg. Fra 2008 til 2011 var det en markert økning i antall gjennomførte tvangssalg. Økningen flatet ut i 2011. Per 31. mars er det fortsatt en nedgang i antall gjennomførte tvangssalg i forhold til samme periode i fjor, og det samtidig som antall begjæringer øker merkbart. Det gjenstår å se om denne tendensen vil holde seg.

Gjeldsordning

Per 31. mars mottok Oslo byfogdembete 65 gjeldsordningssaker. Dette er nøyaktig samme antall som i tilsvarende periode i fjor. Den markerte økningen de senere år i antall begjæringer har stoppet opp, men antallet ligger fortsatt på et historisk høyt nivå.

Skiftesaker

Antall mottatte begjæringer om skifte ligger på samme nivå som for tilsvarende periode i fjor. Det er som forventet da det normalt ikke er stor variasjon i antall begjæringer over tid.

Notarialforretninger

Notarialforretningene viser en økning på 20 % i forhold til samme periode i fjor, fra 7775 til 9312. Det er i forhold til disposisjoner i utlandet at notarialbekreftelsene er etterspurt. Økningen gir en indikasjon på større aktivitet i forhold til utlandet.

 

Les statistikken her.

Se grafer her.