Skiftetvist i Synnøve Alver Urdahls dødsbo: Rettens dom av 10.09.2012 anket

Retten kom i dom av 10.09.2012 frem til at Synnøve Alver Urdahl ikke var i 'høg grad sjeleleg svekt' på testamenttidspunktet, og at testamentet ikke var opprettet i strid med arveloven § 62. Retten mente at Mona Høiness heller ikke hadde påvirket Synnøve Alver Urdahl på utilbørlig måte, og at testamentet dermed heller ikke var opprettet i strid med arveloven § 63. Retten fant at testamentet på denne bakgrunn var gyldig og skal legges til grunn når dødsboet etter Synnøve Alver Urdahl skal skiftes. Slektningene ble dømt til å dekke sine egne sakskostnader og også dekke motpartens.

Urdahls slektninger har nå anket Oslo byfogdembetes dom av 10.09.2012.