Når kan en dom tvangsfullbyrdes?

En rettskraftig dom etter tvisteloven § 1-3 som fastsetter at saksøker har 'rett til biloppstillingsplass og snuplass' kan - i motsetning til hva som gjelder for fullbyrdelsesdommer - ikke gjøres til gjenstand for tvangsfullbyrdelse, jf tvisteloven § 19-13 første ledd og tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14.

Les kjennelse fra Oslo byfogdembete her.