Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 30. april 2013

Kraftig økning i konkurssakene.

Per 30. april ligger antall mottatte saker 6 % høyere enn for tilsvarende periode i fjor og 17 % høyere enn for tilsvarende periode i 2011. Brutt ned på den enkelte sakstype er hovedtrenden en økning i konkurssaker, en nedgang i tvangssalgsaker og samme nivå på tvistemål og gjeldsordningssaker. Endringer i andre sakstyper tilskrives tilfeldige variasjoner.

 

Tvistesaker

Tvistesakene ligger på samme nivå som for tilsvarende periode i 2012. Det har i de forutgående år vært en økning i saksmengden.

 

Konkurs

Antall konkursbegjæringer er 60 % høyere enn for samme periode i fjor og 12 % høyere enn for samme periode i 2011. Antall åpnede konkurser viser en oppgang på 35 % i forhold til samme periode i 2012.  Volumet på konkursbegjæringer er erfaringsmessig konjunkturavhengig, men den kraftige økningen i forhold til 2012 skyldes et stykke på vei spesielle administrative forhold i 2012.

 

Tvangssalg

Per 30. april 2013 mottok Oslo byfogdembete 894 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler. Dette er en nedgang på 9 % i forhold til tilsvarende periode i fjor. Antall gjennomførte tvangssalg var 50 mot 57 for samme periode i 2012. De siste årene har det vært en kontinuerlig stigning i antall begjæringer om tvangssalg som flatet ut i 2012. Hittil i 2013 ser vi en nedgang i antall begjæringer om tvangssalg. Det er tvangssalg av borettsandeler som går ned. Begjæringer om tvangssalg av fast eiendom øker fortsatt.

 

Gjeldsordning

Per 30. april mottok Oslo byfogdembete 86 gjeldsordningssaker. Dette er omtrent samme antall som i tilsvarende periode i fjor. Den markerte økningen de senere år i antall begjæringer har stoppet opp, men antallet ligger fortsatt på et høyt nivå.

 

Skiftesaker

Antall mottatte begjæringer om skifte ligger på omtrent samme nivå som for tilsvarende periode i fjor. Det er som forventet da det normalt ikke er stor variasjoner i antall begjæringer over tid.

 

Les statistikken her.

Se grafer her.