Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31. desember 2012

     

I forhold til 2011 viser statistikken for 2012 en oppgang på 7 % i antall mottatte rettssaker. Når det gjelder sammensetning av sakene ser vi en videreføring av bildet fra 2011 ved at konkurssakene viser en nedgang. Skiftesakene, dødsfallssakene og tvangssaker eksklusive tvangssalg ligger på samme nivå, mens tvistesaker, tvangssalg og gjeldsordning viser en økning.

 

Tvistesaker

Antall tvistesaker, inkludert begjæringer om midlertidig forføyning og arrest var 460 i 2012 mot 404 saker i 2011. Det er en økning på 14 %. Vi så en tilsvarende vekst i saksmengden fra 2010 til 2011.

 

Konkurs

I 2012 kom det inn 1324 konkursbegjæringer, noe som er en nedgang på 13 % i forhold til 2011. Da mottok vi 1524 begjæringer.

Det ble åpnet 618 konkursboer i 2012, mot 700 i 2011. Dette er en nedgang på 12 %. Som grafene viser har det vært en kontinuerlig nedgang i antall begjæringer og i antall åpnede konkursboer de siste 4 årene.

Et utviklingstrekk er at andelen mottatte konkursbegjæringer som resulterer i åpning av konkurs holder seg på et høyt nivå. I 2007 resulterte 38 % av begjæringene i konkurs. I 2008 var det steget til 42 %, mens det siden 2009 har stabilisert seg på ca. 47 %.

 

Tvangsavvikling og tvangsoppløsning av aksjeselskaper

I 2012 så vi også en nedgang i antall begjæringer om tvangsavvikling etter reglene i aksjeloven på 27 %. Det er det dobbelte av nedgangen på konkursbegjæringer. Vi mottok 102 begjæringer om tvangsavvikling i 2012 mot 140 i 2011.  Det ble åpnet 22 tvangsoppløsningsboer i 2012 mot 42 i 2011. 

Vi mottok 388 begjæringer om tvangsoppløsning i 2012 mot 346 i 2011, en økning på 12 %. Det ble åpnet 199 tvangsoppløsningsboer i 2012 mot 236 i 2011. 51 % av begjæringene resulterte i åpning i 2012, mens det i 2011 var 68 % som resulterte i åpning.

 

Tvangssalg

I 2012 mottok Oslo byfogdembete 2749 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler mot 2200 i 2011. Fra 2007 til 2012 har antall begjæringer om tvangssalg økt med 77 %. Antall gjennomførte tvangssalg i 2012 var 182 mot 201 i 2011. Det er en nedgang på 9 %.

Mens antall gjennomførte tvangssalg økte fra 2007 til 2010, har antallet gått ned de to siste årene til tross for at antall begjæringer har økt. Antall gjennomførte tvangssalg som andel av antall begjæringer har sunket fra 11 % i 2010 til 7 % i 2012. Det kan tyde på at det er flere som greier å gjøre opp for seg nå enn i de første årene etter finanskrisen i 2008.

 

Offentlig skifte av dødsbo

I 2012 mottok vi 162 begjæringer om offentlig skifte i dødsbo, mot 190 i 2011. Antall dødsboskifter ligger stabilt over tid, men med noe svingninger fra ett år til et annet.

 

Gjeldsordningssaker

Antall begjæringer om gjeldsordning viser en økning fra 208 i 2011 til 258 i 2012. Dette er en økning på 24 %. Gjennom de tre siste årene har det vært en markert økning i antall begjæringer. En tilsvarende trend ser vi hos Namsfogden i Oslo som har ansvaret for å behandle begjæringer om frivillig gjeldsordning. Vi forventer en ytterligere økning i 2013.

 

Forvaltningssakene

Forvaltningssakene viser en økning på 3 % fra 2011 til 2012. Økningen er i det alt vesentligste knyttet til notarialforretningene som øker fra 33203 til 34166 saker. Antall vigsler økte med 14 % fra 1287 saker i 2011 til 1463 i 2012. Dødsfallssakene gikk ned med 1 % fra 4338 saker i 2011 til 4301 i 2012. Oppbevaring av testament gikk også ned med 1 % fra 2435 saker i 2011 til 2421 i 2012.  Vigsel, dødsfallssaker og oppbevaring av testament er sakstyper hvor saksmengden ligger stabilt over tid, men hvor det forekommer mindre svingninger fra ett år til et annet.

 

 

Se statistikken her.  

Se grafer her.