Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31. mai 2013

Per 31. mai ligger antall mottatte rettssaker 5,38 % høyere enn tilsvarende periode i 2012 og 7 % høyere enn i 2011.  Brutt ned på den enkelte sakstype ser vi en kraftig økning i konkurssakene og en nedgang i tvangssalg.

 

Tvistesaker

Tvistesakene viser en nedgang med 11,39 % i forhold til 2012, men en økning på 23,45 % i forhold til samme periode i 2011.

 

Konkurs

Antall konkursbegjæringer er 63,8 % høyere enn for samme periode i fjor, og 10,38 % høyere enn i 2011.  Det forholdsvis lave antall begjæringer i 2012 skyldes i noen grad særlige forhold. Antall åpnede konkurser viser en økning på 60,63 % fra 221 til 355 saker.

 

Tvangssalg

Per 31. mai 2013 mottok Oslo byfogdembete til sammen 1074 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler. Dette er en samlet nedgang på 11,6 % i forhold til tilsvarende periode i fjor. Begjæringer om tvangssalg av borettsandeler viser en nedgang med 20,48 % i forhold til 2012, og en nedgang med 3,95 % i forhold til 2011. Begjæring om tvangssalg av fast eiendom har imidlertid økt med 4,70 % i forhold til 2012 og med 49,21 % i forhold til 2011. Antall gjennomførte tvangssalg var 52 mot 78 for samme periode i 2012.

 

Gjeldsordning

Per 31. mai mottok Oslo byfogdembete 103 gjeldsordningssaker. Dette er omtrent samme antall som i tilsvarende periode i fjor. Den markerte økningen de senere år i antall begjæringer har stoppet opp, men antallet ligger fortsatt på et høyt nivå.

 

Dødsboskifter

Antall mottatte begjæringer om offentlig skifte av dødsbo ligger på samme nivå som for tilsvarende periode i fjor. Det er som forventet da det normalt ikke er store variasjoner i antall begjæringer over tid.

 

Felleseieskifter

Antall mottatte begjæringer om offentlig skifte av felleseiebo viser en økning på 71,4 % i forhold til 2012.

 

Andre saker

Antall vigsler, dødsfallssaker og testamentsoppbevaringer holder seg erfaringsmessig stabilt over tid. Notarialforretninger har vist en klar økning de senere årene, og har økt med 9,86 % i forhold til 2012 og med 18 % i forhold til 2011. Antall vigsler har økt med 4,58 % i forhold til 2012 og med hele 18,71 % i forhold til 2011.

 

Les statistikken her.