Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31. mars 2013

Per 31. mars ligger antall mottatte saker 4 % høyere enn tilsvarende periode i 2012 og 14 % høyere enn i 2011. Brutt ned på den enkelte sakstype ser vi en økning i konkurssakene og en nedgang i tvangssalg, mens tvistesakene og gjeldsordningssakene har stabilisert seg på samme nivå som for tilsvarende periode i fjor. Endringer i øvrige sakstyper tilskrives tilfeldige variasjoner.

Tvistesaker

Tvistesakene har vist en økning de senere årene og antall saker ligger på samme høye nivå som for tilsvarende periode i 2012.

Konkurs

Antall konkursbegjæringer er 47 % høyere enn for samme periode i fjor, men ligger på samme nivå som i 2011. Det forholdsvis lave antall begjæringer i 2012 skyldes særlige forhold. Antall åpnede konkurser viser en økning på 19 % fra 156 til 186 saker.

Tvangssalg

Per 31. mars 2013 mottok Oslo byfogdembete 628 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler. Dette er en nedgang på 13 % i forhold til tilsvarende periode i fjor. Det er begjæringer om tvangssalg av borettsandeler som viser en nedgang, mens begjæring om tvangssalg av fast eiendom øker. Antall gjennomførte tvangssalg var 36 mot 43 for samme periode i 2012.

Gjeldsordning

Per 31. mars mottok Oslo byfogdembete 65 gjeldsordningssaker. Dette er omtrent samme antall som i tilsvarende periode i fjor. Den markerte økningen de senere år i antall begjæringer har stoppet opp, men antallet ligger fortsatt på et historisk høyt nivå.

Skiftesaker

Antall mottatte begjæringer om skifte ligger på samme nivå som for tilsvarende periode i fjor. Det er som forventet da det normalt ikke er store variasjoner i antall begjæringer over tid.

Andre saker

Antall vigsler, dødsfallssaker og testamentsoppbevaringer holder seg erfaringsmessig stabilt over tid. Notarialforretninger har vist en klar økning de senere årene, men vi har i første kvartal i år en nedgang på 10 % i forhold til samme periode i fjor. Det er for tidlig å ha noen formening om hvorvidt nedgangen vil fortsette gjennom 2013.

 

Les statistikken her.

Se grafer her.