Saksstatistikk for Oslo byfogdembete per 30. september 2013

Per 30. september ligger antall mottatte rettssaker 7 % høyere enn tilsvarende periode i 2012 og 15 % høyere enn i 2011. Brutt ned på den enkelte sakstype ser vi fortsatt vesentlig økning i konkurssakene og en nedgang i tvangssalg, slik vi har sett gjennom hele 2013.

Tvistesaker
Tvistesakene viser en nedgang med 1 % i forhold til 2012, men en økning på 20 % i forhold til samme periode i 2011. Disse sakene gjelder i det vesentlige begjæringer om midlertidig forføyning og arrest.

Konkurs
Antall konkursbegjæringer er 52 % høyere enn for samme periode i fjor, og 15 % høyere enn i 2011.  Det forholdsvis lave antall begjæringer i 2012 skyldes i noen grad særlige forhold. Antall åpnede konkurser viser en økning på 36 % fra 441 til 604 saker.

Tvangsoppløsning
Antall saker om tvangsoppløsning fra Brønnøysundregistrene på grunn av manglende årsregnskap, styreleder, styremedlemmer, daglig leder eller revisor viser en oppgang med 18 % i forhold til 2012, fra 418 saker til 497 saker.

Tvangssalg – begjæringer – gjennomførte
Per 30. september 2013 hadde Oslo byfogdembete mottatt til sammen 1942 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom, borettsandeler og adkomstdokumenter. Dette er en samlet nedgang på 9 % i forhold til tilsvarende periode i fjor. Begjæringer om tvangssalg av borettsandeler viser en nedgang med 18 % i forhold til 2012, og en økning på 1,5 % i forhold til 2011. Begjæring om tvangssalg av fast eiendom har imidlertid økt også i annet halvår, nå med 4 %. Antall gjennomførte tvangssalg var 118 mot 124 for samme periode i 2012.

Gjeldsordning
Per 30. september hadde Oslo byfogdembete mottatt 184 gjeldsordningssaker. Dette er en nedgang på 6 % i forhold til i fjor. Den markerte økningen de senere år kan se ut til å ha stoppet opp, men antallet ligger fortsatt på et høyt nivå.

Dødsboskifter
Antall mottatte begjæringer om offentlig skifte av dødsbo har økt med 5 % i forhold til tilsvarende periode i fjor, fra 117 til 123 boer. Det har ikke vært store variasjoner i antall begjæringer over tid.

Felleseieskifter
Antall mottatte begjæringer om offentlig skifte av felleseiebo viser en økning på 16 % i forhold til 2012.

Andre saker
Antall vigsler, dødsfallssaker og testamentsoppbevaringer har holdt seg stabilt over lang tid. Notarialbekreftelser har hatt en klar økning de senere årene, men viser ikke økning ved utgangen av august. Det er en nedgang på beskjedne 4 %. Endringen antas å ha sammenheng med innføring av gebyr på notarialbekreftelser fra 1. juli 2013.  Antall vigsler har økt med 4 % i forhold til 2012 og med 15 % i forhold til 2011.

 

Les saksstatistikken her.