Saksstatistikk for Oslo byfogdembete per 31. august 2013

Statistikk for Oslo byfogdembete per 31. august 2013

Per 31. august ligger antall mottatte rettssaker 7 % høyere enn tilsvarende periode i 2012 og 15 % høyere enn i 2011. Brutt ned på den enkelte sakstype ser vi fortsatt vesentlig økning i konkurssakene og en nedgang i tvangssalg, slik vi har sett gjennom hele 2013.

Tvistesaker
Tvistesakene viser en nedgang med 4 % i forhold til 2012, men en økning på 26 % i forhold til samme periode i 2011. Disse sakene gjelder i det vesentlige begjæringer om midlertidig forføyning og arrest.

Konkurs
Antall konkursbegjæringer er 53 % høyere enn for samme periode i fjor, og 14 % høyere enn i 2011. Det forholdsvis lave antall begjæringer i 2012 skyldes i noen grad særlige forhold. Antall åpnede konkurser viser en økning på 44 % fra 368 til 529 saker. 

Tvangsoppløsning
Antall saker om tvangsoppløsning fra Brønnøysundregistrene på grunn av manglende årsregnskap, styreleder, styremedlemmer, daglig leder eller revisor viser en oppgang med 17 % i forhold til 2012, fra 399 saker til 467 saker.

Tvangssalg – begjæringer – gjennomførte
Per 31. august 2013 hadde Oslo byfogdembete mottatt til sammen 1743 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom, borettsandeler og adkomstdokumenter. Dette er en samlet nedgang på 9 % i forhold til tilsvarende periode i fjor. Begjæringer om tvangssalg av borettsandeler viser en nedgang med 17 % i forhold til 2012, og en nedgang på 0,75 % i forhold til 2011. Begjæring om tvangssalg av fast eiendom har imidlertid økt også i annet halvår, nå med 3 %. Antall gjennomførte tvangssalg var 89 mot 119 for samme periode i 2012.

Gjeldsordning
Per 31. august hadde Oslo byfogdembete mottatt 163 gjeldsordningssaker. Dette er en nedgang på 6 % i forhold til i fjor. Den markerte økningen de senere år kan se ut til å ha stoppet opp, men antallet ligger fortsatt på et høyt nivå.

Dødsboskifter
Antall mottatte begjæringer om offentlig skifte av dødsbo har økt med 5 % i forhold til tilsvarende periode i fjor, fra 106 til 111 boer. Det har ikke vært store variasjoner i antall begjæringer over tid.

Felleseieskifter
Antall mottatte begjæringer om offentlig skifte av felleseiebo viser en økning på 31 % i forhold til 2012.

Andre saker
Antall vigsler, dødsfallssaker og testamentsoppbevaringer har holdt seg stabilt over lang tid. Notarialbekreftelser har hatt en klar økning de senere årene, men viser ikke økning ved utgangen av august. Det er en nedgang på beskjedne 1 %. Endringen antas å ha sammenheng med innføring av gebyr på notarialbekreftelser fra 1. juli 2013.  Antall vigsler har økt med 3 % i forhold til 2012 og med 17 % i forhold til 2011.

Les saksstatistikken her