Statistikk for Oslo byfogdembete 1. halvår 2013. Konkurs opp 70 %. Tvangssalg ned.

 

Statistikk for Oslo byfogdembete per 30. juni 2013

 

Per 30. juni ligger antall mottatte rettssaker 11 % høyere enn tilsvarende periode i 2012 og 14 % høyere enn i 2011. Brutt ned på den enkelte sakstype ser vi en kraftig økning i konkurssakene og en nedgang i tvangssalg.

 

Tvistesaker

Tvistesakene viser en nedgang med 2 % i forhold til 2012, men en økning på 34 % i forhold til samme periode i 2011. Disse sakene gjelder i det vesentlige begjæringer om midlertidig forføyning og arrest. 

Konkurs

Antall konkursbegjæringer er 70 % høyere enn for samme periode i fjor, og 11 % høyere enn i 2011. Det forholdsvis lave antall begjæringer i 2012 skyldes i noen grad særlige forhold. Antall åpnede konkurser viser en økning på 61 % fra 269 til 432 saker. 

Tvangsoppløsning

Antall saker om tvangsoppløsning fra Brønnøysundregistrene på grunn av manglende årsregnskap, styreleder, styremedlemmer, daglig leder eller revisor viser en oppgang med 22 % i forhold til 2012, fra 308 saker til 377 saker. 

Tvangssalg

Per 30. juni 2013 hadde Oslo byfogdembete mottatt til sammen 1344 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom, borettsandeler og adkomstdokumenter. Dette er en samlet nedgang på 7 % i forhold til tilsvarende periode i fjor. Begjæringer om tvangssalg av borettsandeler viser en nedgang med 17 % i forhold til 2012, og en nedgang på 2 % i forhold til 2011. Begjæring om tvangssalg av fast eiendom har imidlertid økt med 14 % i forhold til 2012 og med 53 % i forhold til 2011. Antall gjennomførte tvangssalg var 74 mot 89 for samme periode i 2012. 

Gjeldsordning

Per 30. juni hadde Oslo byfogdembete mottatt 123 gjeldsordningssaker. Dette er en nedgang på 9 % i forhold til i fjor. Den markerte økningen de senere år kan se ut til å ha stoppet opp, men antallet ligger fortsatt på et høyt nivå. 

Dødsboskifter

Antall mottatte begjæringer om offentlig skifte av dødsbo ligger på samme nivå som for tilsvarende periode i fjor, omkring 80 boer. Det er som forventet. Det har ikke vært store variasjoner i antall begjæringer over tid. 

Felleseieskifter

Antall mottatte begjæringer om offentlig skifte av felleseiebo viser en økning på 26 % i forhold til 2012. 

Andre saker

Antall vigsler, dødsfallssaker og testamentsoppbevaringer har holdt seg stabilt over lang tid. Notarialbekreftelser har imidlertid hatt en klar økning de senere årene, og har nå økt med 11 % i forhold til 2012 og med 17 % i forhold til 2011. Antall vigsler har økt med 2 % i forhold til 2012 og med 12 % i forhold til 2011.

 

Les saksstatistikken her.

Se kurver her.