Veileder i barnebortføringssaker

Barnebortføringssaker er godt egnet for rettsmekling, men vil kreve en form av spesialisering. I veilederen foreslås det derfor at alle disse sakene legges til en rettskrets.

Det er tingrettsdommer Anne Marie Selvaag som har laget veilederen. Hun har også laget en veiledning for dommere som skal håndtere barnebortføringssaker.

I saker der barnet og/eller bortfører bor på sperret adresse, er det i dag Oslo byfogdembete som skal behandle saken, jf pkt 2.6.

Les rapporten Barnebortføringssaker for domstolen - en veilder.