Årsstatistikk for Oslo byfogdembete 2013

 

Stor økning i konkurs i 2013. For øvrig ganske stabilt.

Sammenlignet med 2012 viser statistikken for 2013 en oppgang på 8 % i antall mottatte rettssaker. Når vi ser på sammensetningen av sakene finner vi en endring i forhold til tidligere år. Det er nå konkurssakene som har økt og ikke tvangssalgene som i 2012 og i tidligere år.

Tvistesaker
Tvistesakene viser en økning med 1 % i forhold til 2012 og en økning på 14 % i forhold til 2011. Disse sakene gjelder i det vesentligste begjæringer om midlertidig forføyning og arrest.

Konkurs
I 2013 kom det inn 1810 konkursbegjæringer, noe som er en økning på 37 % i forhold til 2012. Det ble åpnet 812 konkursboer i 2013 mot 618 i 2012. Som grafene viser har det vært en kontinuerlig nedgang i antall begjæringer og antall åpnede konkursboer de foregående 4 årene. Denne utviklingen snudde i januar 2013.

Tvangsavvikling og tvangsoppløsning av aksjeselskaper
I 2013 hadde vi en beskjeden økning på 3 % i antall begjæringer om tvangsavvikling etter reglene i aksjeloven. 

Antall saker om tvangsoppløsning på grunn av manglende årsregnskap, styreleder, styremedlemmer, daglig leder eller revisor viser en oppgang med 16 % i forhold til 2012, fra 388 til 452 saker.

Tvangssalg
I 2013 mottok Oslo byfogdembete 2657 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler mot 2749. Dette er samlet sett en mindre nedgang på 3 %. Brutt ned på salgsobjekt finner vi at det har vært 8 % økning i begjæringer om tvangssalg av fast eiendom og 50 % økning i begjæringer om tvangssalg av adkomstdokumenter. Den samlede nedgangen på 3 % skyldes at det har vært en nedgang på 11 % i antall begjæringer om tvangssalg av borettsandeler.

Antall gjennomførte tvangssalg i 2013 var 161 mot 193 i 2012. Det er en nedgang på 14 %.

Gjeldsordning
Per 31. desember hadde Oslo byfogdembete mottatt 256 gjeldsordningssaker mot 258 i 2012. Antall saker ligger fortsatt på et høyt nivå.

Dødsboskifter
I 2012 mottok vi 176 begjæringer om offentlig skifte i dødsbo, mot 162 i 2012. Antall dødsboskifter ligger stabilt over tid, men med noe svingninger fra ett år til et annet.

Forvaltningssaker
Forvaltningssakene viser en samlet nedgang med 10 % fra 2012 til 2013. Nedgangen er i det alt vesentligste knyttet til notarialattestene som har hatt en nedgang på 11 % fra 34166 saker i 2012 til 30267 saker i 2013. Siste halvår var antall notarialattester på 10553, mot 16395 i 2012. Nedgangen skyldes at notarialattester fra 1. juli 2013 ble gebyrbelagt. Flere brukere har derfor funnet alternative løsninger.

I 2013 ble det meldt 4217 dødsfall (4301 i 2012). I tillegg registrerte domstolen 495 dødfall som ble meldt i Oslo, men hvor avdøde var bosatt utenfor kommunen.

Oslo byfogdembete gjennomførte 1580 vigsler (1575 i 2012), hvorav ca 600 ble avholdt på lørdager. Ordningen med lørdagsvigsler blir ikke videreført i 2014.

Les saksstatistikken her.

Se grafer her.