Avvist begjæring fra meksikansk student

Oslo byfogdembete har avvist en begjæring om midlertidig forføyning fra den meksikanske studenten som demonstrerte under Nobelprisutdelingen 10. desember.

UDI avslo studentens asylsøknad den 11. desember. Samtidig ble det fattet et bortvisningsvedtak.  Etter en klagebehandling der UDI avslo å utsette bortvisningen, ble mannen sendt ut av landet 15. desember.

Oslo byfogdembete mottok 17. desember en begjæring om å oppheve UDIs avslag om utsatt iverksettelse av bortvisningen. Han anfører at formålet er å få bli i Norge til asylsøknaden er endelig behandlet.

Retten har i en kjennelse samme dag avvist begjæringen. Det vises til at det foreligger et bortvisningsvedtak. Den midlertidige forføyningen er begjært for å stoppe uttransporteringen. Når uttransportering allerede er gjennomført, har ikke saksøker rettslig interesse i å få behandlet begjæringen. Dette fordi selv en avgjørelse i hans favør ikke vil få noen rettsvirkning.

Retten henviser i sin kjennelse til gjeldende rettspraksis, blant annet omtalt i Høyesteretts avgjørelse Rt 2014 side 1083.