Begjæring fra World Ventures Holding ikke tatt til følge

Lotteri- og stiftelsestilsynet påla reiseklubben World Ventures Holding å slutte med de deler av virksomheten som tilsynet mener omfattes av lotterilovens bestemmelse om forbud mot pyramidespill.

World Ventures Holding begjærte midlertidig forføyning for å få fortsette sin virksomhet inntil spørsmålet er rettskraftig avgjort. Retten konkluderte med at Lotterinemndas vedtak ikke er ugyldig, og tok derfor ikke begjæringen til følge.

Avgjørelsen kan leses her.