Begjæring om midlertidig forføyning fra Steinar Mediaas ikke tatt til følge

Steinar Mediaas fylte 67 år den 2. desember 2013 og mottok 3. juli 2013 varsel fra sin arbeidsgiver NRK om opphør av arbeidsforholdet grunnet alder. Han mener aldersgrensen er aldersdiskriminerende og begjærte midlertidig forføyning for å få stå i stillingen inntil spørsmålet er rettskraftig avgjort. Retten tok ikke begjæringen til følge. Det ble ikke tatt stilling til om det foreligger aldersdiskriminering. Retten viste til at Mediass valgte å bringe saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet og avventet den videre behandlingen der. Dersom han hadde fremsatt søksmål på et tidligere tidspunkt, kunne partene i samråd med retten lagt opp en tidsplan som ville ha medført at dom i første instans ville vært avsagt om ikke innen fratredelsestidspunktet så i alle fall kort tid etter denne. Mediaas kunne derfor ha avverget behovet for en forføyning dersom han hadde forholdt seg annerledes. Begjæringen ble på denne bakgrunn ikke tatt til følge.

Kjennelsen kan leses her.