Oslo byfogdembetes saksstatistikk for perioden 1. januar - 31. august 2014

Sakstilfanget pr 31. august viser fortsatt vekst i antall mottatte rettssaker. Totalt har vi mottatt 3 % flere rettssaker enn tilsvarende periode i 2013. Spesielt tvistesakene har hatt en stor økning, men også konkurssaker og tvangssalg øker.

Les saksstatistikken pr 31. august her.