Oslo byfogdembetes saksstatistikk for perioden 1. januar - 31. mai 2014

Per 31. mai ligger antall mottatte rettssaker 5 % høyere enn tilsvarende periode i 2013. Spesielt tvistesakene har hatt en ikke uvesentlig økning. Tvangssalg har også økt. Økningen på konkurs noe mindre.

Tvistesaker – begjæringer om midlertidig sikring
Tvistesakene fortsetter å øke. Til nå har vi mottatt 41 % flere enn i samme periode i 2013. Disse sakene gjelder i det vesentlige begjæringer om midlertidig forføyning og arrest.

Konkurs og tvangsoppløsninger
Antall konkursbegjæringer er 5 % høyere enn for samme periode i fjor, mens antall åpnede konkurser viser en økning på 19 % fra 355 til 422 boer.

Økningen av saker til tvangsoppløsning relaterer seg til saker fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund som mottar vi én gang i året.  Dette er saker der selskap ikke har innsendt årsregnskap. Denne måneden mottok vi 288 slike saker, mens vi i fjor først fikk sakene oversendt i juni. Dermed er ikke tallene for tvangsoppløsning i tabellen sammenlignbare med samme periode i fjor.

Tvangssalg
Per 31. mai hadde Oslo byfogdembete mottatt til sammen 1183 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom, borettsandeler og adkomstdokumenter. Dette er en økning på 10 % i forhold til samme periode i fjor. Mens begjæringer om tvangssalg av borettsandeler er nokså stabilt, øker antall begjæringer om tvangssalg av fast eiendom med 24 %.

Gjeldsordning
Per 31. mai har Oslo byfogdembete mottatt 120 gjeldsordningssaker. Dette er 17 % flere enn i tilsvarende periode i fjor.

Dødsboskifter
Antall mottatte begjæringer om offentlig skifte av dødsbo sank med 22 % i forhold til tilsvarende periode i fjor, fra 68 til 53 boer.

Andre saker
Antall vigsler, dødsfallssaker og testamentsoppbevaringer har alle hatt en nedgang sammenlignet med forrige år. Antall notarialbekreftelser har sunket med 49 % grunnet gebyrinnføringen i 2013.

Les saksstatistikken her