Oslo byfogdembetes saksstatistikk for perioden 1. januar - 31. oktober 2014

Fram til utgangen av september var det registrert en vekst i antall innkomne retts­saker på 4 %. Denne veksten har avtatt noe, og er pr 31. oktober 2 %.

Gjennom hele 2014 har det vært en stor økning i antall tvistesaker som i det vesentlige omfatter midlertidige forføyninger og arrest. Per utgangen av oktober var økningen på 40 % sammenlignet med tilsvarende periode i 2013.

Etter at notarialbekreftelser ble gebyrbelagt 1. juli 2013 registrerte vi ganske snart en halvering av denne sakstypen. I den senere tid har vi sett at antall notarialbekreftelser har tatt seg noe opp igjen.

Les saksstatistikken pr 31. oktober her.