Oslo byfogdembetes saksstatistikk for perioden 1. januar- 30. april 2014

Statistikk for perioden 1. januar - 30. april 2014

Lavere vekst i sakstilfanget enn forrige måned. Per 30. april ligger antall mottatte rettssaker 4 % høyere enn tilsvarende periode i 2013. Dette gjelder særlig tvistesaker, men også konkurs og tvangssalg. Så langt i år har restansene økt med 6 %, som er dobbelt så mye som i samme periode i fjor.

Konkurssaker
Antall begjæringer er 10 % høyere enn for samme periode i fjor, mens antall åpnede konkurser viser en økning på 31 % fra 257 til 336 saker.

Tvistesaker – begjæringer om midlertidig sikring
Tvistesakene økte med 39 % i forhold til 2013. Disse sakene gjelder i det vesentlige begjæringer om midlertidig forføyning og arrest.

Tvangssalg
Per 30. april hadde Oslo byfogdembete mottatt til sammen 918 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom, borettsandeler og adkomstdokumenter. Dette er en økning på 3 % i forhold til samme periode i fjor. Mens begjæringer om tvangssalg av borettsandeler er svakt synkende, øker antall begjæringer om tvangssalg av fast eiendom med 14 %. Antall gjennomførte tvangssalg var 39 mot 40 for samme periode i 2013.

Gjeldsordning
Per 30. april har Oslo byfogdembete mottatt 94 gjeldsordningssaker. Dette er 9 % flere enn i tilsvarende periode i fjor.

Dødsboskifter
Antall mottatte begjæringer om offentlig skifte av dødsbo sank med 15 % i forhold til tilsvarende periode i fjor, fra 52 til 44 boer.

Andre saker
Antall vigsler, dødsfallssaker og testamentsoppbevaringer har alle hatt en nedgang på 10-15 % i forhold til forrige år. Antall notarialbekreftelser har sunket med 49 %.

 Les saksstatistikken her.