Oslo byfogdembetes saksstatistikk for perioden 1. januar - 30. september 2014

Sakstilfanget pr 3. kvartal viser kun små endringer fra 2. kvartal. Totalt har vi mottatt 4 % flere rettssaker enn tilsvarende periode i 2013. Spesielt tvistesakene har økt, men også konkurssaker og tvangssalg øker. Nedgangen for forvaltningssakene ser ut til å bli lavere enn tallene for 1. halvår antydet.

Les saksstatistikken pr 30. september her.