Oslo byfogdembetes saksstatistikk for perioden 1. januar-31. mars 2014

Fortsatt stor vekst i sakstilfanget. Per 31. mars ligger antall mottatte rettssaker 7 % høyere enn tilsvarende periode i 2013 og 11 % høyere enn i 2012. Dette gjelder særlig konkurs, tvister og tvangssalg. Vær oppmerksom på at påsken var i mars i 2013 og at tallene kan være noe påvirket av det.

Konkurssaker
Antall begjæringer er 12 % høyere enn for samme periode i fjor, og 65 % høyere enn i 2012.  Det forholdsvis lave antall begjæringer i 2012 skyldes i noen grad særlige forhold. Antall åpnede konkurser viser en økning på 27 % fra 186 til 237 saker.

Tvistesaker – begjæringer om midlertidig sikring
Tvistesakene økte med 40 % i forhold til 2013. Disse sakene gjelder i det vesentlige begjæringer om midlertidig forføyning og arrest.

Tvangssalg
Per 31. mars 2014 hadde Oslo byfogdembete mottatt til sammen 694 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom, borettsandeler og adkomstdokumenter. Dette er en samlet økning på 11 % i forhold til tilsvarende periode i fjor. Mens begjæringer om tvangssalg av borettsandeler er omtrent uendret, øker antall begjæringer om tvangssalg av fast eiendom med 22 %. Antall gjennomførte tvangssalg var 31 mot 32 for samme periode i 2013.

Gjeldsordning
Per 31. mars har Oslo byfogdembete mottatt 73 gjeldsordningssaker. Dette er 6 % flere enn i tilsvarende periode i fjor.

Dødsboskifter
Antall mottatte begjæringer om offentlig skifte av dødsbo sank med 21 % i forhold til tilsvarende periode i fjor, fra 42 til 33 boer. Vi antar at endringen er en tilfeldig variasjon.

Andre saker
Antall vigsler, dødsfallssaker og testamentsoppbevaringer har alle hatt en svak nedgang i årets tre første måneder. I tillegg har antall notarialbekreftelser sunket med 40 % og fortsetter dermed trenden som begynte ved innføring av gebyr på denne tjenesten i juli 2013.

Les saksstatistikken her.

For å se utviklingen i antall mottatte konkursbegjæringer og åpnede konkursboer, og i antall mottatte begjæringer om tvangssalg og gjennomførte tvangssalg, se denne grafen.