Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 28. februar 2014

Per 28. februar ligger antall mottatte saker for årets to første måneder 8 % høyere enn i 2013 og 13 % høyere enn i 2012.  Brutt ned på den enkelte sakstype ser vi størst økning i tvistesaker og begjæring om tvangssalg. Antall konkurssaker ligger på samme nivå som i 2013.

Tvistesaker
Tvistesakene som i det vesentlige gjelder begjæring om midlertidig sikring, viser for disse to månedene en samlet økning på 61 % i forhold til 2013 og en økning på 76 % i forhold til 2012.

Tvangssalg
Per 28. februar 2014 mottok Oslo byfogdembete til sammen 489 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler. Dette er en samlet økning på 21 % i forhold til tilsvarende periode i fjor. Begjæringer om tvangssalg av borettsandeler viser en økning på 25 % i forhold til 2013. Begjæring om tvangssalg av fast eiendom har økt med 14 % i forhold til 2013.

Konkurs
Antall konkursbegjæringer mottatt per 28. februar er 1 % lavere enn for samme periode i fjor, og 40 % høyere enn i 2012.  Antall åpnede konkurser viser en økning på 8,5 % fra 130 til 141 saker.

Andre saker
Antall notarialforretninger har siden etter 1. juli 2013 vist en klar nedgang grunnet gebyrlegging av notarialattester. Hittil i år er det gjennomført 3276 notarialforretninger mot 5466 i fjor.  Dette er en nedgang på 40 %. Antall vigsler viste ved utgangen av februar en økning på 4 % i forhold til samme periode i 2013 og med 7 % i forhold til 2012.  Ameldte dødsfall viser en nedgang på 17 % i forhold til 2013 og en nedgang på 10 % i forhold til 2012.

Les statistikken her