Årsstatistikk for Oslo byfogdembete 2014

Stor økning i begjæringer om midlertidig forføyning og samme høye nivå på konkurs.

Sammenlignet med 2013 økte antallet begjæringer om midlertidig forføyning med 35 %. Dette er saker som krever særlig rask behandling. I 2013 hadde vi en stor økning i konkurs. Konkurssakene har i 2014 ligget på det samme høye nivå.

Tvistesaker – midlertidig sikring
Tvistesakene viser en økning på 27 % i forhold til 2013. Av disse utgjør begjæringer om midlertidig forføyning den største andelen. De hadde en økning i 2014 på hele 35 %.  Antall arrester økte med 7 %. Oslo byfogdembete har en egen beredskap for å sikre umiddelbar vurdering og eventuell behandling av disse sakene.

Konkurs
I 2014 kom det inn 1869 konkursbegjæringer, noe som er en økning på 3 % i forhold til 2013. Det ble åpnet 881 konkursboer i 2013 mot 812 i 2013. Som grafen viser var det en nedgang i antall begjæringer og antall åpnede konkursboer fram til 2013 da trenden snudde. I 2014 flatet kurven ut.

Tvangsavvikling og tvangsoppløsning av aksjeselskaper
I 2014 hadde vi en nedgang på 27 % i antall begjæringer om tvangsavvikling etter reglene i aksjeloven. 

Antall saker om tvangsoppløsning på grunn av manglende årsregnskap, styreleder, styremedlemmer, daglig leder eller revisor viser en oppgang på 12 % i forhold til 2013, fra 346 til 388 saker.

Tvangssalg
I 2014 mottok Oslo byfogdembete 2630 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler mot 2657 i 2013. Brutt ned på salgsobjekt finner vi at det har vært 4 % økning i begjæringer om tvangssalg av fast eiendom, 12 % nedgang i begjæringer om tvangssalg av adkomstdokumenter og 3 % nedgang i antall begjæringer om tvangssalg av borettsandeler.

Antall gjennomførte tvangssalg i 2014 var 172 mot 161 i 2014, som er en oppgang på rundt 7 %.

Gjeldsordning
Per 31. desember hadde Oslo byfogdembete mottatt 270 gjeldsordningssaker mot 256 i 2013.

Dødsboskifter
I 2014 mottok vi 150 begjæringer om offentlig skifte av dødsbo, mot 176 i 2013. Nedgangen er på 15 %. Antall dødsboskifter har ligget relativt stabilt over tid, men synes nå å synke noe.

Forvaltningssaker
Forvaltningssakene viser en samlet nedgang med 29 % fra 2013 til 2014. Nedgangen er i det alt vesentligste knyttet til notarialbekreftelser som har hatt en nedgang på 29 % fra 30267 saker i 2013 til 21507 saker i 2014. Vi antar at den store reduksjonen etter innføring av gebyr sommeren 2013 har begynt å stabilisere seg. Flere brukere har funnet alternative løsninger.

I 2014 ble det meldt 3903 dødsfall (4217 i 2013). I tillegg registrerte domstolen 454 dødsfall som ble meldt i Oslo, men hvor avdøde var bosatt utenfor kommunen.

Oslo byfogdembete gjennomførte 1440 vigsler (1580 i 2013). Nedgangen er på 9 % og har sannsynligvis sammenheng med at vi har måttet avvikle tilbudet om lørdagsvigsler av budsjettmessige grunner. I 2013 ble det avholdt ca 600 lørdagsvigsler.

Les saksstatistikken her.