Oslo byfogdembetes høringsuttalelse til ny arvelov

Oslo byfogdembete avga den 14. november 2014 sin høringsuttalelse til NOU 2014:1 - Ny arvelov.

Oslo byfogdembete behandler samtlige dødsfallsaker for Oslo. Arbeidsoppgavene inkluderer all dødsfallsregistrering og utstedelse av skifteattester. I den forbindelse har vi bred kontakt med publikum og advokater. Vi har også ansvar for alle de offentlige skiftene i Oslo og behandler de tvister som reises under den offentlige skiftebehandling. Den omfattende saksmengden gir et særlig erfaringsgrunnlag. Oslo byfogdembete har som spesialdomstol blant annet særlig fokus på fagfeltet arv og skifte.

Oslo byfogdembete er enig i en rekke av de konklusjoner Arvelovutvalget har kommet til, både der det foreslås endringer og der det gås inn for å videreføre gjeldende rett. På noen områder er vi imidlertid av en annen oppfatning enn utvalget.

Arvelovutvalgets forslag inneholder på sentrale punkter vesentlige endringer i regler som er godt befestet i folks bevissthet. Vi peker på at det i denne sammenheng er en særlig utfordring å finne balansen mellom behovet for fornying og hensynet til den alminnelige rettsforståelse.

Oslo byfogdembetes høringsuttalelse kan leses her.

NOU 2014:1 - Ny arvelov, kan leses her.