Oslo byfogdembetes saksstatistikk for perioden 1. januar - 30. april 2015

Fortsatt oppgang for forvaltningssaker og noe nedgang i rettssaker

De siste par årene har vi opplevd en vesentlig økning i antall konkurser og begjæringer om midlertidig forføyning. Tallene til og med april 2015 viser en nedgang i rettssaker på 9 % i forhold til samme periode i 2014. Størst er nedgangen for tvistesaker. Forvaltningssaker har hatt en oppgang i årets fire første måneder på 12 %. For en nærmere omtale av de enkelte saksfelt vises til månedsstatistikk for mars. Der er det også diagrammer som viser utviklingen de seneste år.

Les saksstatistikken pr 30. april her.