Statistikk første kvartal 2015 – noe nedgang for rettssaker og oppgang for forvaltningssaker

Oslo byfogdembete har de siste par årene hatt en vesentlig økning i antall konkurser og begjæringer om midlertidig forføyning. Tallene for første kvartal 2015 sammenlignet med første kvartal 2014 viser en nedgang i rettssakene på i alt 6 %. Saksmengden er fortsatt høyere enn i 2012. Det er usikkert hvordan utviklingen vil bli videre i 2015.

Forvaltningssakene har en samlet økning på 10 % fra 2014.Tvistesaker – begjæringer om midlertidig sikring
Tvistesakene økte vesentlig i 2014. Så langt i år har vi mottatt 31 % færre saker enn i samme periode i 2014. Disse sakene gjelder stort sett begjæringer om midlertidig forføyning og arrest. Sakene er utpregede hastesaker og kan ha stor betydning for de involverte parter. Det er ofte av avgjørende betydning at sakene behandles svært raskt.

Midlertidig forføyning er sikring av krav på annet enn penger og kan gjelde krav på de aller fleste rettsområder. Det kan for eksempel være spørsmål om stansing av en kontraktsinngåelse eller en utbetaling, eller å få stoppet ulovlig importerte piratkopier. Antall saker om midlertidig forføyning viser første kvartal en nedgang på 7 %.

Arrest er midlertidig sikring av pengekrav, og kan til tider dreie seg om meget store beløp. Første kvartal 2015 har vi mottatt hele 68 % færre saker enn i fjor.

Graf over midlertidig forføyning og arrest

Konkurs og tvangsoppløsninger
Antall konkursbegjæringer har ligget høyt de siste par årene, men viser første kvartal 2015 en nedgang med 13 %. Antall åpnede konkurser er redusert med 10 %. 

Graf over konkursbegjæringer og åpnede konkursboer

Tvangssalg
Første kvartal 2015 mottok Oslo byfogdembete i alt 664 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom (213), borettsandeler (430) og adkomstdokumenter (21). Dette er en nedgang på 4 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Mens antall begjæringer om tvangssalg av borettsandeler har holdt seg stabilt de to siste årene, er det nå en økning på 11 %. Antall begjæringer om tvangssalg av fast eiendom har vært økende de siste år, men viser nå en nedgang med 24 %.

Av de innkomne tvangssalgsbegjæringene er det et mindre antall som blir solgt. Første kvartal 2015 ble det gjennomført 33 tvangssalg. 

Graf over tvangssalg

Gjeldsordning
Antall gjeldsordningssaker har etter 2011 vært stabilt, og var i første kvartal 72 saker mot 73 saker i 2014.

Fra 1. juli 2014 trådte en del endringer i gjeldsordningsloven i kraft, blant annet er livsoppholdssatsene blitt lavere. Det fortsatt usikkert hvordan dette vil slå ut når det gjelder antall begjæringer. 

Graf over gjeldsordning

Dødsboskifter
Antall mottatte begjæringer om offentlig skifte av dødsbo har hatt en mindre nedgang. Begjæringene har i år økt med 27 % i forhold til tilsvarende periode i fjor, fra 33 til 42 boer.

Forvaltningssaker
Antall anmeldte dødsfall økte 19 % i forhold til i fjor.

Antall vigsler hadde en økning på hele 63 %, fra 247 til 403 gjennomførte vigsler.

Antall testamentsoppbevaringer har økt med 4 %.

Antall notarialbekreftelser har økt med 7 %.

 
Les hele saksstatistikken her.