Årsstatistikk for Oslo byfogdembete 2015

Jevnt over noe lavere saksinngang i 2015 enn i 2014. Antall begjæringer om midlertidig forføyning økte betydelig i 2014 og hadde størst nedgang i 2015.

Etter flere år med til dels vesentlig økning i saksinngangen hadde Oslo byfogdembete i 2015 en nedgang i antall innkomne rettssaker på 7 %. Vi ser ingen enkel forklaring på denne nedgangen.

Det ser nå ut til at nedgangen for de tjenestene som ble gebyrbelagt i 2013, har flatet ut. Dette gjelder notarialbekreftelser og testamentoppbevaring.

Nedenfor kommenterer vi kort utviklingen for de viktigste sakstypene. I februar kommer vi tilbake med nærmere beskrivelse av saksutviklingen og domstolens virksomhet i 2015.


Tvistesaker – midlertidig sikring
Den klart største andelen av disse sakene er midlertidig forføyning. I tillegg kommer arrester og øvrige tvistesaker. Antall begjæringer om midlertidig forføyning hadde en oppgang i 2014 på 35 % til 396 saker, og en nedgang på 19 % til 319 saker i 2015.

Konkurs
I 2015 kom det inn i alt 2321 konkurssaker, en nedgang på 5 % i forhold til 2014. Nedgangen på antall konkursbegjæringer var på 12 % til 1654 saker. Det ble åpnet 797 konkursboer i 2015 mot 881 i 2014.

Tvangssalg
I 2015 mottok Oslo byfogdembete 2467 begjæringer om tvangssalg, som var en nedgang på 10 % for fast eiendom og 4 % for borettsandeler. Antall gjennomførte tvangssalg i 2015 var 108 mot 153 i 2014.

Gjeldsordning
Per 31. desember hadde Oslo byfogdembete mottatt 252 gjeldsordningssaker mot 270 i 2014.

Dødsboskifter
For dødsboskifter var nivået det samme i 2015 som i 2014 med henholdsvis 152 og 150 begjæringer.

Forvaltningssaker
Antallet forvaltningssaker er uendret fra foregående år. Det gjelder også notarialbekreftelser hvor antall i 2015 var 21 402 bekreftelser.

Etter en nedgang i 2014 ble det i 2015 meldt 4153 dødsfall (3910 i 2014). I tillegg registrerte domstolen 458 dødsfall som ble meldt i Oslo, men hvor avdøde var bosatt utenfor kommunen.

Oslo byfogdembete gjennomførte 1484 vigsler (1440 i 2014).  

Les saksstatistikken her. Se grafer 2008 – 2015 her.