Oslo byfogdembetes saksstatistikk for perioden 1. januar - 31. juli 2015

Fortsatt nedgang i tvangssalg, ellers små forandringer

Det er kun marginale forskjeller sammenliknet med tallene for juni. Nedgangen i mottatte begjæringer om tvangssalg fortsetter og ved utgangen av juli hadde vi mottatt 1 435 saker, dvs. 11 % færre enn i samme periode i fjor. Totalt sett har vi mottatt 8 % færre rettssaker enn i fjor. Forvaltningssakene og skiftesakene har hatt en liten oppgang i årets syv første måneder. For en nærmere omtale av de enkelte saksfelt vises til halvårsstatistikken som også viser diagrammer over utviklingen de seneste år.

Les saksstatistikken pr 31. juli her.